Gidiz-shertogenbosch3
Gidiz-shertogenbosch6
Gidiz-shertogenbosch4
Gidiz-shertogenbosch7
Gidiz-shertogenbosch8
Gidiz-shertogenbosch1
Gidiz-shertogenbosch9
Gidiz-shertogenbosch10

Stimmt april en juli 2019

In april en in juli kwam Stimmt, de clientenraad van Gidiz, bij elkaar om te vergaderen.

Een van de agendapunten was het organiseren van de Stimmtdag in oktober. De input uit het tevredenheidsonderzoek dat in december 2018 is afgenomen, is hierin meegenomen. Naast de jaarlijkse Stimmtdag vindt de raad dat het een meerwaarde kan zijn dat er vaker ontmoetingsmomenten zijn voor de mensen die door Gidiz worden begeleid. Er is gebrainstormd over diverse mogelijkheden, definitieve besluiten zullen tijdens de volgende vergaderingen genomen worden.

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 2018 zijn besproken en in een werkgroepje zijn er verbetervoorstellen opgesteld. Zo komt er naar voren dat een deel van de mensen die deelnamen aan het onderzoek, zich eenzaam voelen. Met de raad is besproken wat begeleiding en misschien ook Stimmt hierin kan betekenen. Daarnaast zijn ook de uitkomsten van de jaarlijkse Hkz-audit besproken, en heeft ook een van de raadsleden zijn ervaring gedeeld omdat hij als afgevaardigde namens Stimmt geïnterviewd is door de auditor.

Agendapunten die terug komen de volgende keer zijn: de naam van de raad, verdere invulling van taken van de raad en het gebruik van een online programma om berichten en eventueel documenten veilig tussen begeleiding en mensen die begeleid worden te versturen. De volgende vergadering is in november. Mocht je begeleid worden binnen Gidiz en wil je aansluiten bij een raadsvergadering, neem dan contact op via clientenraad@gidiz.nl.

Stimmt januari 2019

De cliëntenraad van Gidiz, genaamd Stimmt, vergadert ieder kwartaal. Om de achterban te informeren wordt er een samenvatting van de notulen van de vergadering op de website geplaatst.

Bij deze vergadering zijn er twee nieuwe raadsleden aangesloten. In totaal bestaat de raad nu uit vijf leden, wat prettig is om de achterban te vertegenwoordigen en samen te kunnen brainstormen.

Marieke Ubbink is ook aangesloten bij deze vergadering, zij is de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Als je een klacht of probleem hebt, en je hier met je begeleiding niet uitkomt, kan je haar vragen om te helpen. Ze luistert en denkt met je mee en kan je helpen bij het vinden van een oplossing. Tijdens de vergadering zijn er door de raadsleden enkele scenario’s ingebracht en heeft Marieke verteld hoe ze daarmee om zou gaan. De raad gaat er met Marieke samen voor zorgen dat ze de volgende keer bij de Stimmt-dag kan zijn.

Het tevredenheidsonderzoek binnen Gidiz is eind december 2018 afgenomen. Er is in dit onderzoek ook gevraagd naar de behoefte van de cliënten aan activiteiten die door Stimmt worden georganiseerd. Er zijn meerdere cliënten die interesse hebben om mee te doen aan de activiteiten, sommigen zouden het graag vaker dan 1 keer per jaar terug zien komen. Daarnaast zijn er leuke ideeën geopperd voor de Stimmt-activiteiten. Stimmt zal hier de volgende vergadering verder over spreken.

Ter afsluiting is er namens Gidiz een bedankje gegeven aan de drie raadsleden die Stimmt in 2018 met enthousiasme hebben vormgegeven.

Stimmt oktober 2018

Ieder kwartaal vergadert Stimmt, de cliëntenraad van Gidiz, om de belangen te behartigen van de mensen die binnen Gidiz worden begeleid. Om de achterban te informeren wordt er een samenvatting van de notulen van de vergadering op de website geplaatst.

Deze vergadering is Steve de gespreksleider. De actielijst wordt doorgenomen en er wordt een werkgroepje gevormd dat gaat nadenken over de papieren bij intake, zowel over de wijze waarop dit wordt vormgegeven als over de hoeveelheid informatie. Er zijn vergaderdata ingepland voor 2019, Dick zal de vertrouwenspersoon uitnodigen om bij een van die vergaderingen aan te sluiten.

Hierna volgt een terugblik op de succesvolle Stimmtdag, die wordt ervaren als een dag met een positieve sfeer en mooie dynamiek. Complimenten hoe Stimmt de dag georganiseerd heeft! Een punt van aandacht is dat het de volgende keer fijn zou zijn als de vertrouwenspersoon en de zzp-ers die binnen Gidiz werken aanwezig kunnen zijn, de raad zal de volgende keer eerst met hen afstemmen alvorens een datum te kiezen voor de activiteit. Er werd ook geopperd of een contactmoment zoals dit niet vaker mogelijk is? Dit zal de komende periode geïnventariseerd worden onder de mensen die begeleid worden binnen Gidiz.

Tijdens de vergadering is stil gestaan bij ervaringen van de Stimmt-leden bij het Sociaal Wijkteam. De wisselingen die plaats vinden als een wijkteammedewerker weg gaat geven onrust, dit maakt dat iemand soms meerdere keren zijn situatie uitgebreid moet toelichten bij de gemeente. In steeds meer situaties worden mensen die al begeleiding ontvangen bij de aanvraag voor een herbeschikking, verwezen van het wijkteam naar het basisteam. Dit brengt een wisseling van contactpersoon met zich mee. Een van de Stimmt-leden geeft aan dat het belangrijk is verwachtingen en mogelijkheden uit te spreken, dus ook over eventuele wisselingen van een wijkteammedewerker.

Ontvang je begeleiding van Gidiz en wil je de notulen doorlezen? Vraag deze dan aan via clientenraad@gidiz.nl. Ook voor vragen, verzoeken of opmerkingen kan je bij Stimmt terecht.

De tweede Stimmt-dag!

Op 16 September 2018 heeft de 2e Stimmt-middag plaatsgevonden in de ruimte van Gidiz in Fort Isabella. Tijdens deze middag wilde Stimmt (de cliëntenraad van Gidiz) zich voorstellen aan de mensen die door Gidiz begeleid worden. Daarnaast wilde Stimmt ook vertellen wat de raad zoal doet en tevens de gelegenheid geven kennis te maken met de mensen voor en achter de schermen bij Gidiz. Ook vindt Stimmt het een meerwaarde om de positieve sfeer in de vergaderingen te delen met de andere mensen die door Gidiz begeleid worden.

Na een inleiding door Tommie, Steve en Dick namens Stimmt, kwam het aangename deel van de middag aan bod: een workshop worstenbroodjes maken bij de bakkerij van Brabantse Worstenbroodjes (KeiLekker)! De bakker gaf op enthousiaste wijze uitleg over de bereidingswijze en moedigde iedereen aan de eigen creativiteit te gebruiken met bijvoorbeeld de vorm van de broodjes en het kruiden. Het was leuk dat mensen elkaar hielpen en dat er gekletst werd tussen het worstenbroodjes vouwen door.

Aan het eind van de cursus ging iedereen met 2 zakken warme worstenbroodjes terug naar de Gidiz ruimte. Daar werden al snel enkele worstenbroodjes soldaat gemaakt (hoe passend in deze oude kazerne), waarna eenieder met de rest van de worstenbroodjes huiswaarts ging.

Geslaagd!

In juni 2018 zijn Richard en Selma geslaagd voor de twee-jarige opleiding tot systeemtherapeut, ook wel bekend als relatie- en gezinstherapeut. Er wordt in systeemtherapie gefocust op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, hoe ze communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan de situatie. De systeemtherapeut besteed veel aandacht aan onderlinge interactiepatronen, en aan de invloed van omgevingsfactoren zoals werk, school en cultuur. Door aandacht en beïnvloedig van meerdere individuen binnen het systeem en hun patronen, kom je tot een stevig familiefundament. Als gezinsleden dezelfde taal spreken waardoor de betekenis voor een ieder duidelijk is, wordt er mogelijk gemaakt elkaar te begrijpen en te ondersteunen.

Richard en Selma bieden systeemtherapie aan in hun eigen praktijkruimte bij Fort Isabella in Vught. Hun persoonlijke en actieve werkwijze, waarbij de kern en de krachten van het systeem centraal staan, komt terug in de systeemtherapie.

Op korte termijn zal de website van Gidiz worden aangepast met meer informatie over systeemtherapie binnen Gidiz. Beschermd wonen en ambulante begeleiding blijven ook onderdeel van de organisatie. Wil je meer informatie of kennis maken met Richard en Selma? Neem dan contact op via de contactpagina.

Stimmt juli 2018

Stimmt is de cliëntenraad van Gidiz, ieder kwartaal vergadert Stimmt om de belangen te behartigen van de mensen die binnen Gidiz worden begeleid. Om de achterban te informeren over de vergaderingen wordt er vanaf nu ieder kwartaal een samenvatting geplaatst van de notulen van de Stimmt vergadering.

Begin juli heeft Stimmt weer overleg met Gidiz gehad. Omdat hij bijna jarig is trakteert Steve op heerlijke sjeklade bollen. Tommie neemt de taak van voorzitter op zich en opent met de notulen en actiepunten van vorige keer. Een aantal punten komt vandaag nog terug op de agenda.
Het volgende punt op de agenda is de Stimmt dag. Dick, Steve en Tommie zijn samen gekomen om dit voor te bespreken. Afgesproken wordt de dag te organiseren in september, er is een taakverdeling gemaakt. De uitnodiging voor deze dag wordt zo spoedig mogelijk verstuurd.
Daarna stonden er punten op de agenda die Richard en Selma hebben ingebracht. Het verbeterplan n.a.v. het tevredenheidsonderzoek van 2017 wordt doorgesproken. Ook vertellen Richard en Selma over de meest recente audit van de HKZ keuring, die met succes is behaald. Hierna hebben we het over de vragenlijst van het tevredenheidsonderzoek gehad, dat aan het einde van 2018 opnieuw wordt afgenomen.
Daarna sluit Tommie de vergadering, en gaan we nog even informeel verder: Marloes, een oud Stimmt lid vertelt over haar boeiende reis van een half jaar in Zuidoost Azië.

Ontvang je begeleiding van Gidiz en wil je de notulen doorlezen? Vraag deze dan aan via clientenraad@gidiz.nl.
Ook voor vragen, verzoeken of opmerkingen kan je bij Stimmt terecht.

gidiz privacy

Privacyinformatie

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (de Algemene Verordering Gegevensbescherming) ingegaan. Het doel van de AVG is het versterken en uitbreiden van privacyrechten en dat er meer verantwoordelijkheid ligt bij organisaties. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht of bedrijven verantwoord omgaan met de gegevens van burgers. Binnen Gidiz wordt specifieke informatie over persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. We vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van de mensen met wie we werken. Daarom hebben we onze werkwijze vastgelegd in een privacyreglement en vermelden we dit op onze website.

De eerste Jaarlijkse Stimmt-dag!

Op zondagmiddag 10 september 2017  heeft de eerste Stimmt*-dag plaats gevonden. De dag was bedoeld om de mensen die door Gidiz worden begeleid, kennis te laten maken met Stimmt, met de vertrouwenspersoon Marieke Ubbink en met elkaar.

Terwijl iedereen nog wat schuchter kennismaakte onder genot van een kopje koffie of thee, waren inmiddels 2 bakkers al voorbereidingen aan het treffen voor de geplande workshop: Bossche Bollen maken!

Na een leuke uitleg over de geschiedenis van de Bossche Bol (sjekelade bol in het Bossch) gingen we onder leiding van de bakkers aan het werk. Chocolade smelten en mengen, en slagroom stijfkloppen. De soezen waren al van te voren gebakken. Iedereen was geconcentreerd bezig (stijve armen van het kloppen) en de bakkers hadden nog een goede tip over hoe je kon zien of de slagroom stijf genoeg was: door de kom met geklopte slagroom om te draaien boven het hoofd van een van de deelnemers.

De zelf gevulde en in de chocolade gedoopte Bossche bollen zagen er super mooi uit en ze bleken ook heerlijk te smaken!

Het was een gezellige dag en het was leuk elkaar ontmoet te hebben. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!

Stimmt is de naam van de cliëntenraad van Gidiz.

Kwaliteitskeurmerk HKZ

Het HKZ-keurmerk is een kwaliteitsnorm voor alle instellingen in de zorg. Het staat voor: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Gidiz heeft, na een intensieve maar ook positieve leerzame periode, in december 2015 het HKZ-GGZ certificaat behaald. Iedereen die ons heeft gesteund, met ons mee heeft gedacht en vooral de mensen die we begeleiden; heel erg bedankt voor jullie vertrouwen en steun.

Gidiz huis 's-Hertogenbosch Paleiskwartierbuitenzijde

Het huis van Gidiz in ‘s-Hertogenbosch

Het huis van Gidiz vind je in ‘s-Hertogenbosch, in het Paleiskwartier. Dat is nabij het Centraal Station en de Onderwijsboulevard. Dit huis is optimaal geschikt gemaakt voor bewoning door drie jongvolwassenen. Er zijn drie volwaardige slaap-/zitkamers en een gezellige, goed ingerichte woonkeuken. Vanbuiten is het een normaal huis, dus zonder kenmerken die zouden kunnen duiden op een begeleid-wonenproject.